Transvorm
2023 / 2024
'Transvorm' is een ontwerp- en vormonderzoek naar het elektriciteitsnetwerk van Amsterdam Noord. Door de elementen van het elektriciteitsnetwerk onder de aandacht te brengen, kan de gebruiker van dit netwerk het stadsdeel anders beleven. Dit onderzoeksproject is mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst).

Het gehele Amsterdamse elektriciteitsnetwerk van Amsterdam Noord wordt tot 2035 vernieuwd en uitgebreid. Op dit moment en in de nabije toekomst wordt er veel nieuwbouw tussen bestaande bebouwing gebouwd. In stadsdeel Noord komen veel nieuwe bewoners wonen. Deze ontwikkelingen geven de wijk op bepaalde plekken een ander aanzien. Vanwege de snel groeiende vraag naar elektriciteit moeten drie bestaande onderstations in Amsterdam Noord worden vernieuwd en uitgebreid. Aangezien de meeste huidige utiliteitsarchitectuur overwegend praktisch en zowat zonder aandacht is neergezet vraag ik mij af in welke vorm dit wordt gedaan tussen de al bestaande omgeving. Ik vind het van belang om de schoonheid van het Amsterdamse elektriciteitsnetwerk op een andere manier inzichtelijk te maken bij de gebruikers. 

De afgelopen maanden onderzocht ik hoe de bestaande elektriciteitsarchitectuur van Amsterdam Noord is ontwikkeld, hoe deze inhoudelijk werkt met betrekking tot de onderdelen in het netwerk en hoe deze zich op vormwijze verhoudt tot de gebruikers daarvan. De resultaten uit het onderzoek transformeer ik naar tastbare ruimtelijke sculpturen die tijdens Het IJ Kunst Collectief op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2024 te ervaren in Loods 6 op het KNSM-eilan te Amsterdam. De werking van het elektriciteitsnetwerk wordt hierdoor op een vernieuwende manier tastbaar. Ik wil hiermee laten zien hoe bijzonder deze veelal onzichtbare utiliteitsarchitectuur is.

Met dit onderzoek zet ik een waarde om (trans), zodat we samen een prettig werkende Amsterdamse omgeving hebben (vorm). In het kort; 'Transvorm'.

'Transvorm'
is a design and form research into the electricity network of Amsterdam North. By highlighting the elements of the electricity network, the user of this network can experience the district differently. This research project was made possible by the AFK (Amsterdam Fund for the Arts).

The entire Amsterdam electricity network of Amsterdam North is being overhauled and expanded until 2035. At the moment and in the near future, a lot of new construction is being constructed between existing buildings. Many new residents are coming to live in the North district. These developments give the district a different appearance in certain places. Due to the rapidly growing demand for electricity, three existing substations in Amsterdam Noord need to be renovated and expanded. Since most current utility architecture is predominantly practical and almost without attention, I wonder in what form this is done in the already existing environment. I think it is important to make the beauty of the Amsterdam electricity network visible to users in a different way.

Over the next months I will investigate how the existing electricity architecture of Amsterdam North has been developed, how it works in terms of content with regard to the components in the network and how it relates to its users in terms of form. I transform the results from the research into tangible spatial sculptures that can be experienced during The IJ Art Collective on Saturday, August 31 and Sunday, September 1, 2024 in Loods 6 on the KNSM Island in Amsterdam. This makes the operation of the electricity network tangible in an innovative way. I want to show how special this often invisible utility architecture is.

With this research I convert a value (trans), so that together we have a pleasant working Amsterdam environment (form). In short; 'Transvorm'.

Onderzoeksmuur
Begrippen vertaald naar pictogrammen
Onderzoeksmodellen


Transvorm XVII
2024
30x30x54cm
composite


Transvorm XVI
2024
50x50x25cm
composite & copper